Contact
Contul Meu
Documente Utile
Intrebarile Tale
Petitii - Compania - UniCredit Broker
DEFINITII SI ABREVIERI

Societatea – UniCredit Insurance Broker S.R.L.

Definitii conform Normei ASF nr. 18/2017 privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea societatilor de asiguraresi reasiguraresi brokerilor de asigurare (publicata in M. Oficial nr. 555 din 2017):

Petent – persoana fizica sau juridica care are calitatea de asigurat, contractant, beneficiar, persoana prejudiciata sau reprezentanti ai acestora, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare;

Reprezentantul petentului – persoana fizica sau juridica imputernicita / nominalizata de catre petent sa depuna si sa semneze petitia in numele acestuia.

Pentru comunicarea informatiilor, reprezentantii petentilor prezinta copia actului de identitate in cazul persoanelor fizice si actul de reprezentare acordat, in original, in forma certificata ori legalizata sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul, astfel incat sa poata fi verificata identitatea partilor, precum si calitatea persoanelor semnatare ale actului juridic.

Petitie – cererea, reclamatia, sesizarea formulata in scris ori prin posta electronica, prin intermediul careia un petent isi exprima nemultumirea cu privire la activitatea Societatii

Registrul unic de petitii in format electronic securizat – registrul in format electronic securizat, pe care Societatea este obligata sa-l intocmeasca si mentina, pe an calendaristic, cu reinceperea numerotarii de la 01 la fiecare inceput de an, care garanteaza nerepudierea datelor inscrise, in care sunt inregistrate cronologic, in ordinea primirii, fara ca numerele de inregistrare atribuite sa se repete, toate petitiile, inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora (prin registratura, prin posta electronica, prin sistemul on-line de primire a petitiilor).

Sistemul on-line de primire a petitiilor sistem accesibil de pe pagina de internet a Societatii, prin intermediul caruia petentii pot transmite petitii direct la sediul central al Societatii.

ASF- Autoritatea de Supraveghere Financiara;
SAL-FIN- Solutionarea alternativa a litigiilor;
ANPC- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
FIN- Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in cazul persoanelor fizice;
Arbitraj- Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor, in cazul persoanelor juridice;
CASP- Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor;
CNP- Cod numeric personal;
CUI- Cod unic de identificare;
DCMR- Departamentul Managementul Calitatii si Reclamatii;
SAL- Entitate de solutionare alternativa a litigiilor, respectiv o structura care ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SALsi care poate functiona exclusiv in cadrul ANPC, in cadrul unei autoritati publice centrale sau a unei autoritati administrative autonome cu responsabilitati in domeniul protectiei consumatorilor;
SAL-FIN- Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar, infiintata in cadrul ASF, responsabila cu solutionarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre consumatori (persoane fizice)si entitatile autorizate, reglementatesi/sau supravegheate de catre ASF;