Contact
Contul Meu
Documente Utile
Intrebarile Tale
Petitii - Compania - UniCredit Broker
DEFINITII SI ABREVIERI

Societatea – UniCredit Insurance Broker S.R.L.

Definitii conform Normei ASF nr. 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare (publicata in M. Oficial nr. 555 din 2017):

Petent – persoana fizica sau juridica care are calitatea de asigurat, contractant, beneficiar, persoana prejudiciata sau reprezentanti ai acestora, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare;

Reprezentantul petentului – persoana fizica sau juridica imputernicita / nominalizata de catre petent sa depuna si sa semneze petitia in numele acestuia.

Pentru comunicarea informatiilor, reprezentantii petentilor prezinta copia actului de identitate in cazul persoanelor fizice si actul de reprezentare acordat, in original, in forma certificata ori legalizata sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul, astfel incat sa poata fi verificata identitatea partilor, precum si calitatea persoanelor semnatare ale actului juridic.

Petitie – cererea, reclamatia, sesizarea formulata in scris ori prin posta electronica, prin intermediul careia un petent isi exprima nemultumirea cu privire la activitatea Societatii

Registrul unic de petitii in format electronic securizat – registrul in format electronic securizat, pe care Societatea este obligata sa-l intocmeasca si mentina, pe an calendaristic, cu reinceperea numerotarii de la 01 la fiecare inceput de an, care garanteaza nerepudierea datelor inscrise, in care sunt inregistrate cronologic, in ordinea primirii, fara ca numerele de inregistrare atribuite sa se repete, toate petitiile, inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora (prin registratura, prin posta electronica, prin sistemul on-line de primire a petitiilor).

Sistemul on-line de primire a petitiilor – sistem accesibil de pe pagina de internet a Societatii, prin intermediul caruia petentii pot transmite petitii direct la sediul central al Societatii.

ASF- Autoritatea de Supraveghere Financiara;
SAL-FIN- Solutionarea alternativa a litigiilor;
ANPC- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
FIN- Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in cazul persoanelor fizice;
Arbitraj- Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor, in cazul persoanelor juridice;
CASP- Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor;
CNP- Cod numeric personal;
CUI- Cod unic de identificare;
DCMR- Departamentul Managementul Calitatii si Reclamatii;
SAL- Entitate de solutionare alternativa a litigiilor, respectiv o structura care ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SALsi care poate functiona exclusiv in cadrul ANPC, in cadrul unei autoritati publice centrale sau a unei autoritati administrative autonome cu responsabilitati in domeniul protectiei consumatorilor. ;
SAL-FIN- Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar, infiintata in cadrul ASF, responsabila cu solutionarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre consumatori (persoane fizice)si entitatile autorizate, reglementatesi/sau supravegheate de catre ASF.;

Incepand cu data de 19 iulie 2016 consumatorii de produse financiare non-bancare care se afla in litigii cu comerciantii de produse financiare non-bancare se pot adresa gratuit noii entitati de solutionare alternativa a disputelor care se nasc din relatia contractuala dintre acesta si comerciantul unor astfel de servicii SAL-FIN.

In cazul in care pentru solutionarea litigiului sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de catre partea care le solicita.

Accesarea procedurilor SAL-FIN poate fi realizata atat prin intermediul paginii de internet www.salfin.ro, cat si utilizand metode clasice, pe suport de hartie sau pe alt suport durabil.

Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-FIN care sa asigure informarea partilor si sa acorde suport consumatorilor pentru completarea cererilor de solutionare a litigiilor.

Consumatorii pot alege sa propuna una dintre cele doua tipuri de proceduri de solutionare alternativa a litigiilor:

  • Propunerea unei solutii;
  • Impunerea unei solutii. Solicitarea de solutionare a litigiului se respinge de catre Secretariatul tehnic in cazul in care consumatorul nu a prezentat reclamatia catre SAL-FIN in termen de un an de la data la care acesta, dupa caz, a prezentat reclamatia comerciantului sau de la data savarsirii faptei care a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora. Formularele utilizate de consumator in relatia cu SAL-FIN precum si informatii detaliate cu privire la aceasta procedura de solutionare alternativa pot fi descarcate de pe site-ul www.salfin.ro, respectiv http://www.salfin.ro/solutionare-litigii/.
  • In cazul in care litigiul nu este de competenta SAL-FIN, consumatorul se poate adresa unei alte entitati SAL.
  • Consumatorii pot accesa procedurile SAL doar daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza. Prin aceasta conditie se asigura existenta bunei – intentii in rezolvarea amiabila a disputei dintre cele doua parti.

Una dintre misiunile prioritare ale companiei noastre este reprezentata de calitatea relatiei pe care o construim cu clientii si partenerii nostri, o relatie de incredere bazata pe corectitudine si respect reciproc.

Modalitatea de adresare a reclamatiilor direct la Societate, prin intermediul autoritatilor competente, altele decat Autoritatea de Supraveghere Financiara sau prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

Avizarea si inregistrarea reclamatiilor

 

  • in scris, prin depunerea la sediul central al companiei sau in agentiile teritoriale, personal
  • prin curier
  • telefonic, apeland Centrul de Relatii Clienti 021 200 77 77
  • prin completarea formularului de contact de aici

Reclamatiile primite de la terte persoane prin telefon sunt transmise in aceeasi zi spre solutionare in atentia persoanelor responsabile, care vor urmari stadiul acestora. Acest tip de reclamatii nu vor fi inregistrate in Registrul Unic al Petitiilor (nefiind primite prin modalitatile prevazute in Normele privind Procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea societatilor de asigurare si reasigurare si brokerilor de asigurare puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui ASF Nr. 18 din 13.07.2017 publicat in M.O. Nr.555 din 13.07.2017).

 

Analiza si solutionarea petitiilor

Toate petitiile inregistrate in Registrul unic de petitii in format electronic sunt analizate si solutionate de comitetul de analiza si solutionare a reclamatiilor, urmarindu-se prin toate mijloacele legale solutionarea acestora pe cale amiabila.

Adresa de raspuns pentru fiecare petitie primita direct de la petent si/sau prin intermediul altor autoritati competente decat ASF este transmisa acestuia in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

 

Modalitatea de adresare a reclamatiilor prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara

In cazul acestor petitii, adresa de raspuns va fi predata secretariatului din sediul central Bucuresti pentru a fi semnata de catre una dintre persoanele desemnate, potrivit art. 12 alin. (17) si (18) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, putand fi folosita si semnatura electronica extinsa.

Raspunsul, nota de fundamentare si celelalte documente relevante, in acord cu mentiunile prevazute la art.9, litera a-g) din Norma A.S.F nr.18/2017, se transmit in format electronic, pentru fiecare solicitare primita de la A.S.F, in termen de maximum 10 zile sau in termenul precizat in mod expres in aceasta . Nota de fundamentare este transmisa si in format letric in cazul in care nu este semnata cu semnatura electronica extinsa.

In vederea solutionarii pe cale amiabila a disputelor dintre UCIB si asigurati/ pagubiti / beneficiari/ contractanti/ petenti se pot utiliza, pentru petenti persoane fizice, metodele alternative de solutionare a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, prin intermediul entitatii de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul nonbancar, iar pentru cele juridice prin mediere sau arbitraj.

Formularea unei petitii conform acestei proceduri/ sau a altor norme legale aplicabile nu constituie o restrangere a dreptului petentului de a recurge la procedurile judiciare legale.